TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

  MADDE : 1

AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama

haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerinin alınması ve

nakledilmesi, zararlı sinek ve haşerelerle mücadele edilmesi geri kazanılabilir katı

atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanması, çöp konteynerlerinin her zaman temiz

ve sağlam olması için çalışmalar yapmak.

 MADDE – 2

KAPSAM : Bu yönetmelik Balıkesir Kepsut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün

Kuruluş , görev ve çalışma esaslarını düzenler.

  MADDE – 3

 DAYANAKLAR :

 Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine istinaden düzenlenmiştir.

  MADDE- 4

 TANIMLAR : Bu yönetmelikte söz konusu olan ,

  a) Belediye :   Kepsut Belediyesi

 b) Başkanlık : Kepsut Belediye Başkanlığı

 c) Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü

 d) Çalışanlar : Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet veren memur

ve işçi personeli ifade eder.

  MADDE – 5

 TEŞKİLAT VE ORGANLAR : Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 Müdür ve Çevre

Sağlığı Koruma ve Kontrol Şefliğinden oluşmaktadır.

  MADDE– 6

 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI :

 a) Cadde, sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi,

b) Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde çöplerin toplanması ve

depolama alanına nakledilmesi

c) Çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi,

d) Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan , ve Pazar

esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin yıkanarak

dezenfekte edilmesi,

e) 1 adet yol süpürme araçlarının program dahilinde bulvar ve caddelere

girmelerini sağlayarak temizliğe katkı sunmaları, f) Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynerlerinin

ihtiyaçdan dolayı yeni taleplerinin karşılanması , tekeri kırılan bozulan

konteynerlerin tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

f) Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde genel

temizliğine katkı sunmak ve ilaçlama hizmetini yürütmek

g) Sivrisinek, karasinek , yürüyen haşereler ve fare , sıçanlarla lokal olarak iç ve dış

mekanlarda ilaçlı mücadele etmek

h) Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırma işleminin 69 mahallede

uygulanması çalışmasını yapmak

ı) Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek yada yeni sistemlerin bulunması

hususunda çalışmalar yapmak,

i) Çeşitli büroşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek

halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak,

j) Maliyet analizi ve planlama konularına önem vermek

k) Sivrisinek, karasinek, haşere ve kemirgenlerin üreme alanlarını tespitini yapmak ve

bu alanların yok edilmesini sağlamak

l) Çöp konteynerlerinin özel donanımlı yıkama aracı ile ayda bir kez yıkanarak

dezenfekte etmek

 MADDE – 7

 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE

SORUMLULUKLARI:

 a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli

şekilde yürütülmesini sağlamak

b) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek

, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak

c) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı

hazırlamak başkanlığın onayına sunmak , Başkanlıkça onaylanan çalışma

programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek

d) Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar

düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak , personellerle ilgili izin,

hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının

görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak

e) Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve

bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak, gibi durumlarla personellerinde

yararlanmasını sağlamak

f) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. Personelin

yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek

tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele bu yönergede belirtilen görevleri

eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulunduracaktır.

g) Müdür görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 MADDE – 8

A) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI 

 Müdürlüğün amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı hem de

uygulayıcı yönleri vardır. Temizlik İşleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki

yasalara göre müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu görülmektedir.

 1- Kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici

ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

2- Yine kendi konularında bizzat uygulamada yapmaktadır.

 B) GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

 1-Yetki ve görevlerin birbirinden ayrılmaları olanaksızdır. Bunun yanında sorumluluk

yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan bir birlerini tamamlayan güç

kavramlardır.

 2-Görev, yetki ve sorumluluk konusunda genel kurallar şunlardır. 

a) Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki

ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. yönünden) bağlı bulunan

kişi veya makamdan alınan hak olarak yorumlanmaktadır.

b) Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan

yetkisi oranında sorumludur.

3- Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir

yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin

kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile

devir alan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

 Yetkiyi devir alan, o yetkinin kullanılmasında doğan cezai, parasal ve hukuki

sorumluluklarında başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da

yüklenmiş olur.

 MADDE -9

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV , YETKİ VE

SORUMLULUKLARI

 A) Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak

nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve

sorumlulukları vardır.

Yönetim kademelerinin düşey olarak en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt

yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Bu nedenle her yönetici

hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek

durumundadır.

 Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır:

 1- Planlama-programlama:

a) Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma

planları ve programlarını hazırlatmak

b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak yetkisi içinde olma-

yanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

c) Bu çalışmalar sırasında yasaların çalışma ilke ve koşullarını sınırları

içinde kalmayı gözetmek

 2- Düzenleme :

a) İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını

araştırmak bunları giderici tedbirler almak,

b) İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin

zamanında sağlanmasını görüp gözetlemek

3- Koordinasyon:

a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya

dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya

çıkarmak

b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak kurulan düzeni ilgili personel

duyurmak

4- Uygulamalı Yönetim :

a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak

b) Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan

görevleri de yapmak yaptırmak.

5- İzleme, denetleme, değerlendirme :

a) Uygulamanın görevinin yapılışının belli aşamalarında sonuçları

öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak

b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm

önerisi ile üst kademeye sunmak.

6- Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:

a) Atama, yükselme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cezalandırma

işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak yada bu konularda karar

almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek birimin yıllık bütçe

program önerilerini hazırlamak

 B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

  1- İnsiyatif

 2- Seçme ve karar verme

 3- Kolaylaştırma

 4- Değiştirme

5- Eldeki kaynaklardan iyi yararlanma

 6- Geliştirme

 7- Devamlılık

 8- Liderlik

 9- Moral

 10- Takdir ve ceza

 11- Disiplin

 12- Ortam

 MADDE – 10

A) MÜDÜRLÜK ALT BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

 a- Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal , hukuksal, ekonomik ve

yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları ile

belirlenmesine yardımcı olmak

b- Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı

hazırlanmasına yardımcı olmak

c- Alt birim şefliği personel arasında iş birliği ve uyumu sağlamak şefliğin

personelinin devan ve devamsızlığından sorumlu olmak

d- Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak e- Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde olunan

performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan

personelin çalışmalarını değerlendirmek

e- Alt birim görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur.

Müdür tarafında mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleride

yapar.

 MADDE – 11

ORTAK HÜKÜMLER :

a) Tetkik işleri göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli

tutar bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.

b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır

c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa

gözlerine koyar ve kilitler

d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel korumak ve

saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele

devretmedikçe görevinden ayrılamaz devir teslim cetvelleri müdürlükte

saklanır.

e) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi,

personel arasındaki ahenkin sağlanması için herkes gayret gösterir olumsuz

bir durumda konu müdüre yansıtılır müdür bu konuda gerekli önlemleri

alır.

 MADDE- 12

GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

  Müdürlüğe gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre

kayıt edilir. Müdürlük dışında yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 MADDE- 13

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

 Dosyalama işlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır gelen evrak

dosyası, giden evrak dosyası, avans dosyası, ayniyat, demirbaş dosyası ,

genelgeler ve bildiriler dosyası

 MADDE- 14

GÖREVİN PLANLANMASI

 Belediye birimleri arasında yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası

ile yürütülür.

 MADDE- 15

YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik Kepsut Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

 MADDE- 16

YÜRÜTME

 Bu yönetmelik hükümlerini Kepsut Belediye Başkanınca yürütülür.