STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

̇

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kepsut Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Başkan: Kepsut Belediye Başkanı,

b) Belediye: Kepsut Belediye Başkanlığını,

c) Meclis: Kepsut Belediye Meclisini,

ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kepsut Belediyesi Encümenini,

d) Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü,

e) Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder.

Çalışma ilkeleri

MADDE 5- (1) Kepsut Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

ç) Hesap verebilirlik,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,

g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kadro

MADDE 6- (1) Strateji Geliştirme Müdürlüğü bir müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Görev ve yetkiler

MADDE 7-(1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde;

a) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

b) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

c) İlgili mevzuatı çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahakkuk ettirilecek gelirlerin tahakkuk işlemlerini yürütmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

ç) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

d) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

e) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

f) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

g) Mali kanunlarla ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

h) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Strateji Geliştirme Müdürü 7’ncı maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur.

Müdürlük hizmet birimleri

MADDE 9- (1) Müdürlük bünyesinde ana hizmet konuları itibariyle aşağıdaki birimler görev yapar:

a) Strateji Geliştirme Birimi,

b) Bütçe ve Performans Birimi,

c) İç Kontrol Birimi.

Birim Görev Sorumlulukları:

Strateji Geliştirme Biriminin Görevleri

MADDE 10- (1) Strateji geliştirme birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, idarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

b) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

ç) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

d) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

e) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve Performans Biriminin Görevleri

MADDE 11- (1) Bütçe ve performans birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Belediyenin stratejik planı çerçevesinde performans programının hazırlanması; ilgili birimlerin performans göstergelerinin belirlenmesi ve tüm izleme çalışmalarını yürütmek,

b) Belediyenin faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak üzere tüm birimlerle koordinasyon sağlamak,

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Belediye bütçesinin, performans programı esasları çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak, d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İç Kontrol Biriminin Görevleri

MADDE 12- (1) İç Kontrol Birimi aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının hazırlanması ve revize edilmesinde koordinasyonu sağlamak,

b) Belediye bütününde tüm birimlerin katılımıyla uygulanacak iç kontrol sistemine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarını, işbirliği esasları çerçevesinde yürütmek,

c) İç kontrol eylem planı çerçevesinde yapılacak tüm çalışma ve hazırlıklar ile sonuçlara dair belge ve çıktıları muhafaza etmek,

ç) Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların İdare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapmak,

h) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 13(1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslar Çerçevesinde Belediye Başkanı yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15(1) Bu yönerge, belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16(1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.