BALIKESİR KEPSUT BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kepsut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Kepsut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili uygulamadaki mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

  MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan              : Kepsut Belediye Başkanı’nı,

Belediye           : Kepsut Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür               : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,

Müdürlük          : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

Personel            : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

  Temel İlkeler

MADDE–5 Kepsut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

    İKİNCİ BÖLÜM

                                                        Kuruluş, Bağlılık ve Personel

Kuruluş

 MADDE 6-Kepsut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 11.05.2017 tarih ve 39 nolu meclis kararı Yönetmeliği ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kararı” doğrultusunda kurulmuştur.

Bağlılık

MADDE 7- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Personel

MADDE 8– Kepsut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde bir Müdür ile norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

                                                                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                            Görev, Yetki ve Sorumluluk

   Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  MADDE 9– Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

 

1-5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, İlgili Bakanlıkların kültür ve sosyal işler konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

2-Belediye Kanunu’nda Belediyelere verilen görevlere aykırı olmamak üzere, sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla; sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak, dereceye girenlere kupa ve ödüller vermek.

3-Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve sonunda gerek il ve ilçe merkezinde gerekse il dışında çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.

4-İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalışmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak.

5-Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile iş birliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlemek.

6-Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda ya da ilçe halkının ihtiyaç duyduğu zaman ve mekanlarda; ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilçe halkının katılımını sağlayacak kutlama, şenlik ve festival gibi program ve etkinlikler yapmak, sergiler ve yarışmalar düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve teşvik amaçlı ödüller vermek.

 7-Memleketimize ve milletimize mal olmuş; milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;

a. Anma etkinlikleri düzenlemek,

b. Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

c. Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

ç. Kültürel içerikli bu materyallerin; ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine, yurt dışındaki temsilciliklerimize ve başkanlıkça uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

8-İlçe halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla;

a-Amili ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını   yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekanları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

b. Bu gezi ve sosyal etkinliklere ilçe halkının yanı sıra; il ve ilçe protokolünün, belediye meclis üyelerinin, belediye personelinin, sivil toplum kuruluşlarının katılmalarını sağlamak.

9-İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak.

10-İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri vb. gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek.

11-Belediyemizin; ilçe sınırları içerisinde yaşayan hemşehri dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirecek projeler, hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak. Proje sürecinde üniversitelerle yada sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Projelerin süreç izleme raporlarını hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak. Proje sürecinde yada sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek.

12-Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere, sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

13-Toplumda; sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliğin geliştirilmesini hedefleyen, sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

14-Belediyemizin Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek,

15-İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirmek, ilçe halkını hizmetler ve gelişmelerden haberdar etmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

a. Belediyenin Basın birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek,

b. El ilanı, broşür, kitapçık, CD ve kısa film çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların ilçe kamuoyuna ulaşmasını sağlamak,

c. Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

ç. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte    proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.

16-Sosyal ve kültürel faaliyetlerin uygulamalarındaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek. İlçe halkından gelen şikayetleri ve talepleri yerinde incelemek ve şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek.

17-İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksulların, engellilerin, şehit ailelerinin, yaşlıların, sokak çocuklarının, korunmaya muhtaç kadınların, afetzedelerin ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan diğer kesimlere yönelik olarak;

a.Bütün bu kesimlerin yararına olacak projeler hazırlamak/hazırlatmak.

b.Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak.

c.Proje sürecinde üniversitelerle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak.

 ç. Projelerin süreç izleme raporlarını hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak.

18-İlçemizdeki yoksul vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; vatandaşlar ya da kurum ve kuruluşlar tarafından bağışlanmak istenen ev eşyası, giyecek, yiyecek, içecek, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç maddelerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul etmek, teslim almak, sosyal marketler açmak, taşınır işlemlerini yapmak ve usulüne uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtım ve teslimatını yapmak.

19-İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve kendisine bakabilecek kimsesi olmayan, hiçbir yerden geliri olmayan, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan sosyal güvencesi olmayan, sahip çıkılmadığı takdirde sağlık ve yaşama ilişkin risk altında olan fakir ve yaşlıların barınma, yeme içme ve taranıp temizlenmelerini sağlamak için bakım merkezleri açmak ve yürütmek.

20-Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı vermek.

21-Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.

 Müdürlüğün yetkileri 

MADDE 10- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 13/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

  Müdürlüğün sorumluluğu

 MADDE 11- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte        

tarif edilen görevler ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve

ve yürütmekle sorumludur.

  Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- Bu Yönetmelikte belirtilen temel yetki ve sorumluluklar mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev ve pozisyonlar belirlenir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün görev yetki sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

c) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

ç) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,

d) Personel ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek,

e) Personeli yönetmek ve yönlendirmek, yetişmesini sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek,

f) Sosyal – kültürel faaliyetlerle ilgili projeler geliştirmek ve Başkanlığa sunmak,

g) Haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını Başkanlığa sunmak,

ğ) Müdürlüğe bağlı birimleri koordinasyonu ve takibini yapmak,

h) Bağlı birimlerin organizasyon, faaliyet ve etkinliklerine onay vermek,

ı) Belediye Meclis toplantılarına katılmak,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Birimleri

 (1)             İdari İşler Birimi

 MADDE 13 – İdari işler biriminin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Kurum içi ve dışı yazışmaları resmi yazışma usulüne göre gerçekleştirmek,

b) Müdürlük, işlem dosya arşivini kurmak ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

c) Müdürlüğün yaptığı etkinliklere ait afiş ve görselleri arşivlemek,

ç) Yıl içinde yapılması düşünülen etkinliklerin (söyleşi, festival, fuar, bilgi şöleni, panel, sergi) planlamak,

d) Planlanmış olan etkinliklerin düzenli ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini organize etmek

e) Müdürlüğe ait faaliyet raporu, teşkilat şeması, çalışma konuları ve bağlı birimleri gösteren tüm yazıları ve şemaları hazırlamak,

f) Müdürlüğün ve bağlı birimlerin ambar (büro ve kırtasiye malzemeleri) ihtiyaçlarını temin etmek,

g) Etkinliklerde aktif görev almakla yükümlüdür.

 (2)             Sosyal İşler Birimi

MADDE 14 – Sosyal işler biriminin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) İlçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, sergi, film gösterimi, fuar, eğlence, geziler, piknik vb. etkinlikler düzenlemek,

b) Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart dağıtılmasını sağlamak,

c) Belediyenin tüm kültürel faaliyetlerinin bir örneğini arşivlemek,

ç) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak,

d) İlçemizdeki kamu kurumları, odalar, vakıflar, dernekler ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak,

e) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb. özel gün ve haftalarda organizasyonları düzenlemek,

f) Topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri düzenlemek,

g) Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, yarışmaları duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,

ğ) İlçe sınırları içerisinde yaşayan sosyo-ekonomik koşulları yetersiz gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, eğitse ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürütülecektir.

 (3)             Yardım İşleri Birimi

 MADDE 15 – Yardım İşleri biriminin görevleri aşağıdaki gibidir;

 a) İhtiyaç sahiplerini belirleme, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma

çalışmalarını  yapmak,

b) Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek arşive kaldırılması

gerekenleri arşive kaldırmak,

c) İlçede yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde ayni ve

nakdi yardımlarda bulunmak,

ç) Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için projeler geliştirmek suretiyle özürlülere                                 

gerekli yardım ve desteği sağlamak,

d) İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmak,

e) Sünnet, düğün, her türlü sportif ve sosyal organizasyonların yapılmasını sağlamak,

f) Yardıma muhtaç asker ailelerine gerekli yardımı sağlamak,

g) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde

bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak,

ğ) Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordinasyon kurmak, ilçede yardım alanların envanterini

çıkarmak,

h) Satın alma yoluyla alınan malzemeleri, hayırseverler tarafından yapılan bağışları, ihtiyaç

sahiplerine ulaştırılması, kalan malzemenin depolanması ve dağıtıma hazır hale

getirilmesini sağlamak,

ı) Belediye sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı yapmak.

Yaptırmak.

i) İlçemiz dahilindeki muhtaç vatandaşlarımızı giyim, gıda, temel ihtiyaç malzemeleri,

       Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, hasta bezi v.b medikal malzeme yardımları yapmak.

j) Kendi kişisel bakımlarını gerçekleştiremeyen vatandaşlarımıza, (saç, sakal tıraşı) kişisel

bakım hizmet sunmak.

k) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra

edilmesini sağlamak.

l)Yapılan çalışmaları raporlayarak bağlı olduğu Müdüre bildirmek.

(4)             Beyaz Masa Birimi

MADDE 16 – Beyaz Masa biriminin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Her türlü yardım müracaatlarını kabul etmek.

b) Müracaatçılardan gerekli belgeleri alarak dosyalama işlemlerini yapmak.

c)Ev eşyası, giysi vb. yardımlara uygun görülen ailelerin bilgilerini Yardım İşleri birimine

iletmek.

d) Kırtasiye yardımı uygun görülen ailelerden gerekli evrakları temin ederek kırtasiye

yardımı organizasyonunu düzenlemek ve gerekli kayıtları tutmak, dosyalama işlemlerini

yapmak, Yardım İşleri birimine talepleri bildirmek.

e) Kepsut Belediyemizin İş-kur’ la yapmış olduğu protokol çerçevesinde ‘İş-kur Hizmet

Noktası ’olarak istihdam ve meslek edindirme çalışmaları yapmak ve meslek kursları

düzenlemek.

f) İlçe sınırları içerisinde gerçekleşen vefat durumlarını zaman geçirmeden Müdürlüğe,

Başkanlığa bildirmek.

g) İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan vefat edenlerin ailelerine yönelik

Belediyemiz adına taziye ziyaretinde bulunmak,

h) Yapılacak olan çalışmaları rencide etmeden gerçekleştirmek.

ı) Yapılan çalışmaları raporlayarak bağlı olduğu Müdüre bildirmek.

    (5) Sağlık İşleri Birimi

 MADDE 17 – Sağlık İşleri biriminin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Halk sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlenmesi,

kan bağışı kampanyalarının organize edilmesi çalışmalarının ilgili birimlerle işbirliği içinde

yürütülmesini sağlamak,

b) Hasta taşıma ve evde bakım hizmetlerinin veya koordinasyon işlemlerinin yapılmasını

sağlamak,

c) Maddi ve manevi olarak hastaneye gitmekte sorun yaşayan hasta ve engelli

vatandaşlarımızın hastaneye götürülmesi hizmetini gerçekleştirmek.

ç) Sağlık İşleri Biriminde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette yürütülmesini

sağlamak,

d)Yapılan çalışmaları ilgili kanun ve mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirmek, kayıt altına

almak, düzenli olarak yapılan çalışmaları raporlayarak bağlı olduğu Müdüre bildirmek.

 (6) Basın, Yayın ve Bilgi İşlem Birimi

  MADDE 18– Basın, Yayın ve Bilgi İşlem Birimi koordinasyon ve uygulaması aşağıdaki

gibidir.

1)Basın kuruluşları ile Belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçların tespit

edilmesini, planlanmasını, bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak

Sonuçlandırılmasını sağlamak,

2)Ulusal yayın yapan günlük gazetelerde, internet sitesinde Belediyeyi ilgilendiren siyaset,

ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haberlerin takibi; ulusal yayın yapan gazetelerde ve medyada internet sitelerinde belediyeyi ilgilendiren haberlerin takibini yaptırıp, Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcılarına sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, 3)Gerektiğinde Belediye Başkanı’nın günlük programlarının yerel-ulusal basına bildirilmesini sağlamak,

4) Belediye Başkanı'nın ve Başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,

5) Belediye Başkanı'nın basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak,

6) Yazılı ve görsel basında; köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, adres ve telefon listelerinin güncelleştirilmesini sağlamak,

7) Belediye Başkanı'nın günlük programlarının, Basın Danışmanlığı fotoğrafçıları ve kameramanları tarafından izlenmesini ve kayda alınmasını sağlamak,

8) Basın bültenlerinin hazırlanması, Belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (Gazete, Radyo, TV, Dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e- posta ve cep mesajı yoluyla ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak,

9) Çeşitli konularda (faaliyet, açılış, ziyaret vb.) fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlenmesini sağlamak,

10) Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak,

11) Gazete kupürü arşivi ve yayın arşivi tutulmasını sağlamak,

12) Basınla ilişkilerin amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak ve amirinin bilgisine sunmak,

13) Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek,

14) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere, hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara vermek ve sonuçlandırmak,

15) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Belediye'nin Leh veya aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili yayınlanan haberlerle ilgili olarak Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak,

16) Belediye Başkanı’nın medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Birimi ile iş birliği içerisinde ayarlamak,

17)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

18- Sosyal medya ve basılı yayınlarda Belediye ve tüzel kişiliği ile çıkan haberleri toplamak, takip etmek.

19- Haberler ile ilgili arşiv oluşturmak ve düzenlenmesini sağlamak.

20-Sosyal Medyada Belediye ile ilgili takip yapmak veri toplamak.

21) Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak üzere

analiz ve  fizibilite çalışmaları yapar, bu analizlere dayalı bilgisayar sistemleri kurar/kurdurur, işletir, kurulu sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere bakımlarını yapar/yaptırır, 

22) Belediye bilgi sistemlerinin entegre çalışarak iş ve işlemlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırıcı, süresini kısaltıcı teknolojileri araştırmak, alternatif sistemler geliştirmek, sistem tasarımı yapmak, (Sistem Geliştirme, Ar-Ge, ve Sistem Tasarımı); 

23) Belediye bilgi teknolojilerine ilişkin “Risk Analizi” yapmak, mevcut ve olası riskler ile olabilirliklerini ve çözüm önerilerini rapor olarak sunmak, 

24) Belediye bilgi teknolojileri ve sistemlerini iyileştirici, genişletici önerilerde bulunmak, yatırım programı taslağı oluşturmak amacıyla Teknolojik gelişmeleri izlemek ve bunları “Teknolojik Gelişmeler Raporu” ile sunmak, 

25) Yönetim Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E-Belediye (elektronik belediyecilik), T-Belediye (telefon belediyeciliği), Kiosk Belediyeciliği, M-Belediye (Mobil Belediyecilik) gibi sistemleri de içinde barındıran Bilgi sistemlerine dayalı bireylerin hizmetleri üretip tüketebildiği Bireysel Belediyecilik sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

26) Bilgi ve iletişim ağını (kablolu ve kablosuz olarak) kurum içi ve dışında, hizmetin gerektirdiği her noktaya en güncel teknolojiler ile yaymak, 

27) Belediyecilik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayıcı belediyecilik yazılımlarının, işletim sistemlerinin, hizmet ve yönetim yazılımlarını temin etmek kurulumlarını yapmak/yaptırmak, güncellemek/güncelleştirmek, sistem devamlığını sağlamak, 

28) Ağ cihaz ve yazılımlarını kurar, internet ve intranet bağlantılarını yönetir, 

29) Fiziksel/yazılım sal sunucu temin eder, kurar, işletir, bakımını yapar, kullanıcılara merkezi destek verir, 

30) Bilgi sistemlerinin güncelliğini, stabil itesini, optimizasyonunu sağlamak, 

31) Yazılım geliştirme çalışmaları ve yapmak, 

32) Bilgisayar sistemlerinin fiziksel güvenliğinin ötesinde, yazılımsal güvenlini de sağlamak. Elektronik ortamda sisteme yapılabilecek saldırıları (virus, worm, rootkit, backdoor, trojan, hacker keyloger, spyware vb. ) engellemek, 

33) Veri güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak ve her kullanıcın bu tedbirler doğrultusunda hareket etmesini sağlamak.

34) Verileri güvenli biçimde depolamak, paylaştırmak, yedeklemek ve güvenli biçimde arşivlemek. 

35) Her kullanıcının kurumsal yetkileri ölçüsünde sistem kaynaklarını kullanabilmesini ve verilere ulaşabilmelerini sağlamak, yetkisiz kişilerin bu kaynakları kullanmasına engel olmak,

36) Kurumsal web sitesinin, kurumsal e-posta sunucusunun devamlılığını ve yayınını sağlamak, 

37) Belediye web sitesini ilgili mevzuata ve kurumsal kimliğe uygun biçimde tasarlamak ve güncel kalmasını sağlamak. Bu iş için gerekli yazılımları temin etmek ve kurmak. 

38) Sistem için gerekli donanım ve yazılımların listesini çıkarmak, onay ile alımlarını sağlamak, 

39)Yazılım lisanslamasını takip etmek, gerekli yazılımların satın alınmasını sağmak, 

40) Kurumsal verilerin ortak bir veri tabanında tutulmasını sağlamak, veri tabanlarını yönetmek, 

41) Yeni teknolojilerin kullanımı ve verimliliğin arttırılması için personele bilgisayar eğitimi planlamak, eğitim vermek / verdirmek. 

42) Belediye destek birimlerince Müdürlük adına yapılan işleri takip ve kontrol etmek.

43) 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve Hizmet alımı işlerini yürütmek,

44) 18.01.2007 gün ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek.

45) Gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak.

46) Belediyede kullanılmak üzere alınacak veya Belediyemize hibe olarak verilecek kullanıcı bilgisayarları ve çevre birimlerinin (yazıcı, tarayıcı gibi) teknik özelliklerini belirlemek, kontrollerini ve kabul işlemlerini yapmak.

47) Belediyede kullanılan kullanıcı bilgisayarları ve çevre birimlerinin (yazıcı, tarayıcı gibi) arızalarını giderir, bakım ve onarımını yapar/yaptırır, 

48) Kullanıcı hatalarından kaynaklanan teknik sorunları giderir. Kullanıcılara teknik destek verir, 

49) Sistem odası dahil sisteme bağlı tüm çevre cihazların tamir ve bakımını yaptırarak cihazları çalışır duruma getirir, 

50) Bilgisayar sistem ile ilgili sarf malzemelerini temin eder, stoklar ve uygun biçimde dağıtır, müdürlük ambar takibini yapar. 

51) Belediyemizin çeşitli toplantı, gösteri ve etkinliklerinde ilgili birimlere teknik destek vermek. 

52)Yapılacak olan tüm etkinliklerde ses, ışık ve görüntü düzenini sağlamak,

53) Kurum dışı etkinliklerde belediyemizden talep edilmesi halinde sahne ve ses düzeni için gerekli hazırlıkları yapmak,

54) İhtiyaç olan alınacak teknik malzemelerin elektrik ve elektronik özelliklerini belirlemek,

55) Teknik malzemelerin bakım ve onarım işlemlerini yapmak,

56) Elektrik ve elektronik malzemelerin muhafazasını sağlamak,

57) Diğer müdürlüklerde bulunan ses düzenlerinde, bilgisayarlarda meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Planlama ve Uygulama

Görevin planlanması ve koordinasyon

MADDE 19– Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür veya görevlendireceği kişi tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Uygulama

MADDE 20 – Planlamanın koordinasyon ve uygulaması aşağıdaki gibidir.

a) Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması Müdürün görevlendireceği Kültür ve

Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile Belediye müdürlükleri ve çalışanları ile ortaklaşa

uygulanır.

b) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler

doğrultusunda gereken özen ve süratle yapar.

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışmalarında görev verilen tüm personel;

yönetmeliklerde belirtilen giyim kuşam, temizlik, davranış ve konuşmalarına azami dikkat

etmek zorundadır.

ç) Görevini aksatan, ihmal eden, yapmayan görevlilere; tabi olduğu yasa ve yönetmelik

hükümlerine göre işlem yapılır.

d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'nün yetkisi dahilindeki verdiği görevleri tüm personel

yerine getirmekle yükümlüd

          BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                            Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlükte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 Yürürlük:

MADDE 22- İşbu yönetmelik hükümleri; Kepsut Belediye meclisinin kabulü ve   

Belediyemiz web sitesinde (www.kepsut.bel.tr) ilan edildiği gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23– Bu yönetmelik hükümleri Kepsut Belediye Başkanı tarafından yürütülür.