KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kepsut Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik Kepsut Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün hizmet, faaliyet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

(a) Belediye: Kepsut Belediyesini,

(b) Belediye Başkanı: Kepsut Belediye Başkanını,

 (c )Meclis: Kepsut Belediye Meclisini,

(d) Encümen: Kepsut Belediye Encümenini,

 e) Teknik ve İdari Personel: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan / çalışacak teknik ve idari  

     personeli tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat Yapısı, Bağlılık ve Çalışma Düzeni

Kuruluş

 MADDE 5 -(1) Kepsut Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 10/04/2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Kepsut Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 5 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 Teşkilat Yapısı

Madde 6-(1) Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, norm kadroya uygun olarak Kırsal Hizmetler Müdürü ve personelinden oluşur.

Bağlılık

Madde 7- (1) Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir.

Çalışma Düzeni

Madde 8- (1) Dairede görevli tüm personel;

(a)   Biriminde yürütülen iş ve işlemler hakkındaki bilgileri izinsiz olarak kurum dışına veremezler,

(b)   Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,

(c)   Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler.

(ç) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkililer dışında kimseye bilgi veremezler,

(d)   Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,

(e)   Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki sorumlulukları şunlardır:

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kırsal alanlarda planlı yerleşimi, sosyal yaşamı, ekonomik faaliyetleri ve doğal kaynakların planlanması ile korunmasını desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmeti planlamak, uygulamak, koordinasyonu sağlamak,
 2. Müdürlüğün görev ve yetki alanı içerisinde tarım, kırsal turizm, yer altı kaynakları, kırsal ve bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak,
 3. Tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,
 4. Arazi kullanım kabiliyeti haritaları hazırlayarak veya var olanları kullanarak arazi kullanım planları hazırlamak,
 5. İlgili kurumlarla ve koordinasyon sağlayarak kırsal alan veri bankası oluşturmak ve/veya
 6. oluşturulmasına katkıda bulunmak, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın CBS sistemi oluşturmasına katkıda bulunmak,
 7. Bölge şartlarına uygun tarımsal yapı projeleri hazırlamak veya hazırlattırmak,
 8. Entegre kırsal kalkınma projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde uygulamak veya uygulatmak,
 9. Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler yapmak ya da yaptırmak,
 10. Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine, ekipman ve imkan sağlanmasını desteklemek amaçlı projeler yapmak yada yaptırmak,
 11. Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek,
 12. Bitkisel ürün yetiştirilmesi, ürün kalitesinin ve verimini arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak,
 13. Tarımsal üretimde insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda projeler yapmak ya da yaptırmak,
 14. Kırsal alandaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak,
 15. Örgütlü veya tüzel kişilere katma değeri yüksek tohum/fıde/fıdan destek projeleri çalışmaları yapmak ya da yaptırmak,
 16. İl genelinde çiftçi şartlarında örnek proje uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
 17. Müdürlük faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
 18. Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
 19. Müdürlüğü temsilen toplantılara katılmak, müdürlük içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
 20. Görevlerini yerine getirirken müdürlük içinde ve diğer müdürlüklerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
 21. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
 22. Müdürlük faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, performans arttırıcı çalışma planları yapmak, izlemek, denetlemek, koordine etmek,
 23. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğundaki iş ve işlemlere ilişkin Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak, gereği için Müdürlüğe havale edilen Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
 24. Görev alanına giren konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak,
 25. Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, iş ve işlemlerini yürütür.
 26. Müdürlük ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak,
 27. Müdürlük çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve sarf malzemelerinin amacına uygun kullanımı sağlamak,

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 10- (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yönerge

Madde 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönergeler çıkarmaya üst yönetim yetkilidir.

Yürürlük

Madde 12- İşbu yönetmelik hükümleri Kepsut Belediye meclisinin kabulü ve belediyemiz web sitesinde (www.kepsut.bel.tr) ilan edildiği gün yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Kepsut Belediye Başkanı tarafından yürütülür.